dimarts, 26 de juny de 2012

carta del GOB a Medio Ambiente para proteger las sargantanas del huerto de la Casa del Pueblo


C/Manuel Sanchís Guarner, 10
07004 Palma
T +34 971 49 60 60
F +34 971 49 60 78
info@gobmallorca.com
www.gobmallorca.com
Hon. Sr.:
MAGDALENA RIBES JAUME, major d'edat, amb DNI núm. 43.038.831-N , actuant en nom i
representació del la Secció de Mallorca del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (GOB), entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la
Delegació del Govern amb el núm. 241, secció 2ona, declarada d'Utilitat Pública per acord
del Consell de Ministres de dia 19 de juny de 1985, amb domicili al carrer Manuel Sanchis
Guarner, 10, de 07004-Palma.
Exposa
Que al solar no edificat, ocupat per l’antiga Casa del Pueblo, situat al creuer dels carrers de la
Reina Maria Cristina i del Filòleg Manuel Sanchis Guarner, hi viu des de fa anys una població
no quantificada de sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis).
Que aquesta espècie està inclosa al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Que ho posam en el seu coneixement per tal que es puguin prendre les mesures adequades
pel que fa a la citada població, atenent al que disposa el Real Decreto 139/2011, cas que es
plantejassin canvis urbanístics en el solar.
Rebi una cordial salutació.
Magdalena Ribes Jaume
Presidenta del GOB-Mallorca
Palma, a 14 de juny de 2012
Hon. Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
1de

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada